Burger King Baltics Estonian Privacy Policy

SISSEJUHATUS

Käesolev dokument on Tallink Fast Food OÜ (“Tallink Fast Food”) ja tema tütarettevõtete privaatsuspoliitika (“privaatsuspoliitika”), mis annab ülevaate, kuidas Tallink Fast Food töötleb tema käsutuses olevaid klientide ja teiste andmesubjektide isikuandmeid.

Tallink Fast Foodi tütarettevõtete kontaktandmed on:

• Tallink Fast Food Lithuania UAB, registrikood 305333905, Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, Leedu, info@burgerking.lt

• Tallink Fast Food Latvia SIA, registrikood 40203231882, Eksporta iela 3A, LV-1010 Riia, Läti, info@burgerking.lv

Isikuandmete töötlemine käesoleva privaatsuspoliitika kontekstis tähendab isikuandmete või isikuandmete kogumitega tehtavat toimingut või toimingute kogumit, olenemata sellest, kas see on automatiseeritud või mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringu teostamine, kasutamine, üleandmine, levitamine või muul moel avaldamine, ühitamine või ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine; mis tahes tegevus, mida tehakse isikuandmetega.

Isikuandmed on käesoleva privaatsuspoliitika kontekstis mis tahes andmesubjektiga seotud teave, mida saab kasutada isiku otseseks või kaudseks tuvastamiseks, näiteks nimi, e-posti aadress või kontaktaadress.

Tallink Fast Food töötleb isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas ja kehtivas õiguses sätestatud põhimõtete kohaselt.

Käesolev privaatsuspoliitika ei puuduta ega kaitse anonüümse teabe ega juriidilisi isikuid käsitleva teabe töötlemist.

ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Vastutava töötleja nimi: Tallink Fast Food OÜ

Ettevõtte registrikood: 14775213

Aadress: Sadama 5, 10111 Tallinn, Eesti

Kontaktid: telefon +372 640 9810, e-post info@burgerking.ee

Isikuandmete vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEJAD

Tallink Fast Foodi andmetöötlejad on kolmandad osapooled, kellega meil võib tekkida vajadus isikuandmeid jagada, et aidata meil teile teenuseid ja tooteid pakkuda. Tallink Fast Foodi andmetöötlejate hulka kuuluvad:

• meie emaettevõte, tütarettevõtted või sidusettevõtted;

• meie kolmandatest osapooltest partnerid, kes töötlevad meie nimel isikuandmeid, et aidata meil mõnda meie sisemist äritegevust juhtida;

• õiguskaitseorganid mis tahes juriidilise kohustuse täitmiseks.

ANDMEKAITSEAMETNIK

Isikuandmete kaitse kõrge taseme tagamiseks on Tallink Fast Food määranud andmekaitseametniku (“DPO”), kellel on ekspertteadmised andmekaitseseadustest ja -tavadest. Andmekaitseametnik abistab Tallink Fast Foodi isikuandmete kaitse järgimise tagamisel.

Andmekaitseametnik on andmesubjektide kontaktiks isikuandmete kaitse ja isikuandmete töötlemisega seotud taotluste ja/või küsimuste korral. Andmesubjektid võivad andmekaitseametniku poole pöörduda kõigis oma isikuandmete töötlemise ja õiguste teostamisega seotud küsimustes.

Tallink Fast Foodi andmekaitseametniku kontaktandmed on:

Andmekaitseametnik

Sadama 5, 10111 Tallinn, Eesti

dpo@tallink.com

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Läbipaistvus

Tallink Fast Food töötleb isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui meil on seaduse kohaselt lubatud isikuandmeid töödelda.

Eesmärgi piirang

Tallink Fast Food kogub isikuandmeid kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel. Me ei töötle isikuandmeid edaspidi viisil, mis ei sobi kokku esialgsete eesmärkidega. Teie isikuandmete töötlemisel algsest eesmärgist erineval eesmärgil tugineme seadusest tulenevatele õiguslikele alustele (nt kohtute või õiguskaitseasutuste taotluste saamisel) või küsime teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga muu kui see, mille kohta te meile oma isikuandmed algselt esitasite.

Võimalikult väheste andmete kogumine

Tallink Fast Food teeb kõik endast oleneva, et Tallink Fast Foodi poolt töödeldavad isikuandmed oleksid piisavad, asjakohased ja piirduksid sellega, mis on vajalik seoses nende töötlemise eesmärkidega.

Õigsus

Meie eesmärk Tallink Fast Foodis on tagada, et isikuandmed oleksid õiged ja vajaduse korral ajakohastatud. Tallink Fast Food astub kõik mõistlikud sammud tagamaks, et ebatäpsed isikuandmed kustutatakse või parandatakse viivitamata. Kui isikuandmed peaksid osutuma valedeks, annab Tallink Fast Food Teile võimaluse need parandada ja/või kustutada. Selleks kirjutage palun aadressile privacy@burgerkingbaltics.com.

Säilitamise piirang

Tallink Fast Food säilitab isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada mitte kauem, kui on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

Tallink Fast Food töötleb isikuandmeid viisil, mis tagab asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitse volitamata või ebaseadusliku töötlemise eest. Tallink Fast Food rakendab kõik endast olenevad mõistlikud meetmed andmete juhusliku kaotsimineku, hävimise või kahjustamise vältimiseks. Tallink Fast Food kasutab isikuandmete töötlemisel turvalisuse suurendamiseks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Isikuandmete kaitse alase teadlikkuse ja teadmiste tõstmiseks Tallink Fast Foodis korraldatakse isikuandmetega tegelevatele Tallink Fast Foodi töötajatele privaatsuskoolitusi. Lisaks on meie töötajad seotud konfidentsiaalsuskohustusega ning me teeme kõik endast oleneva, et isikuandmeid meie juures turvaliselt hoida. Tallink Fast Foodi töötajad võivad isikuandmetele juurde pääseda ja neid kasutada ainult siis, kui neil on selleks volitus ja ainult käesolevat privaatsuspoliitikat järgides.

Isikuandmete erikategooriad

Tallink Fast Food ei töötle tavaliselt isikuandmete erikategooriaid (delikaatsed andmed, nagu isikuandmed, mis paljastavad rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, tervisega seotud andmed). Tallink Fast Food töötleb seda tüüpi isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus, näiteks kui meil on seadusega kohustus või seadusega lubatud sedalaadi delikaatseid isikuandmeid töödelda.

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

Selliste rakenduste, teenuste ja toodete väljatöötamisel, kujundamisel, valimisel ja kasutamisel, mis põhinevad isikuandmete töötlemisel või mille käigus töödeldakse isikuandmeid nende ülesannete täitmiseks arvestab Tallink Fast Food andmesubjekti õigust isikuandmete kaitsele.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjekti õiguste austamine on Tallink Fast Foodile oluline ja seetõttu käsitletakse seda erilise tähelepanuga. Andmesubjekti soovil annab selle konkreetse andmesubjekti kohta teavet Tallink Fast Food. Pange tähele, et enne teie teenindamist mis tahes isikuandmetega seotud päringu puhul, peate meile oma isikut tõestama.

See tähendab, et Tallink Fast Food võib teie päringu läbivaatamisel ja kahtluse korral paluda teilt andmesubjekti tuvastamiseks täiendavat teavet. Teeme seda selleks, et olla kindel andmesubjekti identiteedis ja veendumaks, et anname õigele isikule õiget teavet.

Kui eesmärgid, milleks Tallink Fast Food töötleb isikuandmeid, ei nõua või ei nõua enam andmesubjekti tuvastamist, ei ole Tallink Fast Food andmesubjekti tuvastamiseks kohustatud säilitama, hankima ega töötlema täiendavat teavet. Andmesubjekti taotlusel ja võimalusel teavitab Tallink Fast Food andmesubjekti sellisest töötlemisest.

Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega – Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida Tallink Fast Food töötleb. See võimaldab teil olla teadlik ja kontrollida, mis tüüpi isikuandmeid ja kuidas Tallink Fast Food andmeid töötleb. Samuti võite pöörduda Tallink Fast Foodi poole ja küsida, millistel eesmärkidel me isikuandmeid töötleme, kui need jäävad ebaselgeks või kui soovite meile lisaküsimusi esitada. Soovime vastata võimalikult kiiresti, kuid püüame seda teha hiljemalt ühe kuu jooksul. Keerulisemate päringute korral võib olla vaja pikendada vastamisaega veel kahe kuu võrra. Viimasel juhul võtame teiega vastamistähtaja pikendamise asjus ühendust ja selgitame põhjuseid. Andmetöötlusega seotud küsimuste esitamiseks palun kirjutage aadressile privacy@burgerkingbaltics.com.

Koopiad – Tallink Fast Food annab teie nõudmisel teie isikuandmete koopia tasuta. Kui andmesubjekti päringud on korduvad, võib Tallink Fast Food nõuda täiendavate koopiate eest tegelikel kuludel põhinevat tasu. Tallink Fast Food võib keelduda koopias olevate andmete avaldamisest täielikult või keelduda koopia väljastamisest, kui see mõjutab ebaproportsionaalselt teiste andmesubjektide õigusi ja vabadusi ning leebemaid meetmeid ei ole võimalik rakendada.

Õigus andmeid parandada – iga andmesubjekt, kes märkab, et tema isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist, saab pöörduda Tallink Fast Foodi poole ning lasta need andmed korrigeerida ja parandada. Samuti võite lasta oma isikuandmeid täiendada. Tallink Fast Food hoolitseb selle eest, et need isikuandmed parandataks esimesel võimalusel. Sel eesmärgil palun võtke meiega ühendust, kirjutades e-posti aadressile privacy@burgerkingbaltics.com.

Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud) – see õigus võimaldab andmesubjektil lasta oma isikuandmed kustutada, kui kehtib üks järgmistest põhjustest:

• isikuandmed ei ole enam vajalikud seoses nende kogumise või töötlemise eesmärkidega;

• kui andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi;

• andmesubjekt on töötlemisele vastu ja töötlemiseks puudub ülekaalukas õigustatud huvi;

• isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

• isikuandmed tuleb kustutada seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või seetõttu, et isikuandmeid töödeldi seoses infoühiskonna teenuste (nt äppide) pakkumisega lapsele.

Kustutamisõigus ei ole absoluutne õigus ja seetõttu ei pruugi teie isikuandmete kustutamise taotlus tähendada, et pärast taotluse esitamist kustutatakse kõik teie andmed. Mõnikord oleme seadusega kohustatud teatud andmeid säilitama ja sellistel juhtudel ei pruugi me teie kustutamistaotlust rahuldada. See võib juhtuda ka siis, kui peame neid andmeid säilitama juriidiliste nõuete esitamiseks või kaitsmiseks.

Õigus töötlemise piiramisele – selle õiguse kasutamisel võivad andmesubjektid Tallink Fast Foodi poolt isikuandmete töötlemise „blokeerida“ või keelata. Sellest tulenevalt võidakse Tallink Fast Foodil lubada ainult olemasolevaid isikuandmeid säilitada, kuid mitte neid edasi töödelda. Tallink Fast Food piirab nõudmisel isikuandmete töötlemist kuni õigsuse kontrollimiseni või siis, kui vaidlustate oma isikuandmete õigsuse. Tallink Fast Food võib olla kohustatud isikuandmete töötlemist piirama ka näiteks siis, kui Tallink Fast Food seda enam ei vaja, kuid te vajate andmeid õigusnõude esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Õigus andmete ülekandmisele – Te võite kasutada õigust saada enda kohta Tallink Fast Foodi edastatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Selle õiguse kasutamisel võite kasutada õigust lasta oma isikuandmeid edastada otse ühelt vastutavalt töötlejalt teisele, kui see on tehniliselt teostatav.

Õigus esitada vastuväiteid – teil on oma konkreetse olukorraga seotud põhjustel õigus igal ajal esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemisele, mis põhineb õigustatud huvil, sealhulgas profiilide koostamisel. Sel juhul ei töötle Tallink Fast Food enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui Tallink Fast Foodil on isikuandmete töötlemiseks õigustatud alus.

Kui Tallink Fast Food töötleb isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on andmesubjektil õigus igal ajal esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele selliseks turunduseks, mis hõlmab profiilide koostamist ulatuses, mis on seotud sellise otseturundusega igal ajal ja tasuta.

Kui andmesubjekt on vastu otseturunduse eesmärgil töötlemisele, ei töötle Tallink Fast Food enam isikuandmeid sellistel eesmärkidel. Sel juhul lõpetab Tallink Fast Food teie isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi lõpetada nende töötlemist muudel seaduslikel eesmärkidel.

Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – igal andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega andmekaitse järelevalveasutuse poole, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine rikub ja ei ole kooskõlas andmekaitseseaduste ja GDPR-iga ette nähtud sätetega. Eestis on riiklik järelevalveasutus “Andmekaitse Inspektsioon”, Lätis “Datu Valsts Inspekcija” ja Leedus “Valstybinė Duomenų Apsaugos Inspekcija”.

Õigus nõusolek tagasi võtta – kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. Tallink Fast Food lõpetab isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui isikuandmete töötlemiseks on mõni muu õiguslik alus (nt leping, õigustatud huvi), võib töötlemist jätkata sellel teisel õiguslikul alusel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Tallink Fast Food töötleb kogutud isikuandmeid kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega ja muuhulgas järgmistel eesmärkidel:

• Tallink Fast Foodi toodete ja teenuste tellimuste täitmiseks ja maksete töötlemiseks;

• teie tellimuste, ostude või kontode kohta teadete saatmiseks;

• Tallink Fast Foodi või tema äripartnerite toodete ja teenuste reklaamteadete saatmiseks;

• teie kogemuste isikupärastamiseks Tallink Fast Foodi veebisaitidel või mobiilirakendustes, et pakkuda teile sisu, mis võib teile huvi pakkuda või hõlbustada Tallink Fast Foodi veebisaitidel ja mobiilirakendustes navigeerimist;

• andmeanalüüsi, sh tarbijauuringute, trendianalüüside ja finantshinnangute, läbiviimiseks, et täiustada Tallink Fast Foodi tooteid, pakkumisi, tutvustusi, veebisaite ja mobiilirakendusi ning muid tehnoloogiaid;

• õiguslikud eesmärgid ja juriidilised kohustused;

• klientide tagasiside saamine ja käsitlemine;

• turvameetmete rakendamiseks ja intsidentide lahendamiseks.

TÖÖDELDUD ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

Tallink Fast Food kogub selliseid isikuandmeid nagu ees- ja perekonnanimi, kohaletoimetamise aadress, e-posti aadress, telefoninumber ja sünniaeg ainult (i) kui need on teie poolt vabatahtlikult esitatud ja (ii) sellises ulatuses kuivõrd selline kogumine on seadusega lubatud või teie nõusolekul. Sama kehtib ka Tallink Fast Foodile selliste isikuandmete edastamise kohta, mille sisestate mis tahes Tallink Fast Foodi veebisaidile või mobiilirakendusse, näiteks:

• tehinguteave, sealhulgas toote ost, hind, makseviis ja makse üksikasjad;

•konto andmed, sealhulgas kasutajanimi ja muud isiklikud andmed või sisselogimisandmed Tallink Fast Foodi veebisaitide ja mobiilirakenduste kasutamiseks;

• muud andmesubjektide poolt Tallink Fast Foodile vabatahtlikult avaldatud isikuandmed (nt klientide poolt Tallink Fast Foodile klientide tagasiside vormides edastatud isikuandmed).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Tallink Fast Food töötleb isikuandmeid mitmel õiguslikul alusel, mis on järgmised.

Nõusolek

Tallink Fast Food võib isikuandmeid töödelda nõusoleku alusel. Näiteks Tallink Fast Foodi uudiskirja saatmiseks küsib Tallink Fast Food esmalt tellimiseks nõusolekut ja pärast teiepoolset tellimist on teie nõusolek uudiskirja saatmise õiguslikuks aluseks.

Seoses infoühiskonna teenustega (nt Tallink Fast Food mobiilirakenduste kasutamine) seavad andmekaitseregulatsioonid lapse nõusolekule karmimad reeglid ja tingimused. Kui laps on alla 13-aastane või noorem kui mõni muu kohaldatavas õiguses sätestatud vanus, loetakse sellist töötlemist seaduslikuks ainult siis, kui selle nõusoleku on andnud lapse vanem või lapse eest vanemliku vastutuse kandja.

Leping

Tallink Fast Food võib töödelda isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks. Näiteks Tallink Fast Food töötleb isikuandmeid arveldamise eesmärgil, kui te ostate meie tooteid, et täita lepingut ja tarnida teie poolt tellitud kaupu.

Juriidiline kohustus

Tallink Fast Food võib töödelda isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Elulised huvid

Tallink Fast Food võib töödelda isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik andmesubjekti või muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

Õigustatud huvid

Tallink Fast Food võib töödelda isikuandmeid, kui töötlemine on vajalik õigustatud huvide elluviimiseks. Näiteks kui olete meilt tooteid ostnud, saame teile saata kliendirahulolu uuringud, et parandada oma teenuse kvaliteeti.

PROFILEERIMINE JA TURUNDUS

Profileerimine Tallink Fast Foodis kujutab endast igasugust isikuandmete automatiseeritud töötlemist, mis seisneb isikuandmete kasutamises andmesubjektiga seotud teatud isikuaspektide hindamiseks. Tallink Fast Foodis võib profileerimist läbi viia näiteks selleks, et analüüsida või prognoosida aspekte, mis puudutavad kliendi isiklikke eelistusi, huve, käitumist, asukohta või liikumisi. Profileerimise tulemusena on Tallink Fast Food otsustanud teha Tallink Fast Foodi klientidele nõusoleku, lepingu või õigustatud huvi alusel pakkumisi parimate teenuste ja kaupade osas, et rahuldada kõik Tallink Fast Foodi klientide vajadused.

Tallink Fast Food võib kasutada erinevaid profileerimise viise. Pakkumiste tegemisel eristab Tallink Fast Food pakkumiste vastuvõtjaid näiteks keele, elukoha (saadab pakkumise arusaadavas keeles ja sihib kliente konkreetses piirkonnas), vanuse (teeb teatud vanuserühmale sobivaima pakkumise) ja varasemate ostude (saadab pakkumisi nende toodete kohta, mida klient kõige enam eelistab) järgi.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, võivad andmesubjektid “loobuda” oma isikuandmete sellistel eesmärkidel kasutamisest ja kasutada õigust esitada vastuväiteid otseturunduse eesmärgil töötlemisele. Näiteks kui Tallink Fast Food saadab teile uudiskirja erinevate pakkumistega ja te ei soovi neid edaspidi enam saada, on teil alati võimalus nende pakkumiste vastuvõtmisest loobuda. Kliendid on teretulnud avaldama soovi saada neid pakkumisi ka edaspidi pärast sellistest pakkumistest loobumist.

Tallink Fast Food võib saata oma klientidele enda või tütarettevõtete teenuste kohta reklaame või kuvada neid Tallink Fast Foodi veebilehel või kliendirahulolu küsimustikes teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil või teiste äripartnerite pakkumisi. Kliendid võivad keelduda selliste reklaamide, küsimustike ja pakkumiste vastuvõtmisest igal ajal, teavitades sellest Tallink Fast Foodi automatiseeritud keeldumiste linkide kaudu.

KÜPSISTE KASUTAMINE

Küpsised on failid, mis koguvad erinevat tehnilist teavet kasutaja seadme, brauseri ja saidi kasutamise kohta, näiteks lehekülgi, mida kasutaja on külastanud ja millises järjekorras. Tallink Fast Food kasutab puhtalt tehnilist laadi (nt statistika jaoks) küpsiseid ja küpsiseid, mis suudavad tuvastada külaliskasutajaid, hõlbustada ja isikupärastada saidil registreerumist ja külastajate liikumist ning mõõta ja analüüsida kasutajaharjumusi. Küpsised võimaldavad veebisaidil meeles pidada teavet andmesubjekti külastuse kohta, nt. eelistatud keel ja muud seaded.

Kui Tallink Fast Foodi kliendid kasutavad Tallink Fast Foodi teenuseid, võivad Tallink Fast Foodi ning välised teenusepakkujad ja partnerid saata kasutaja seadmesse küpsiseid või sarnast tehnoloogiat, et parandada ja arendada kasutaja veebikogemust. Siiski saate oma brauseri seadeid määrata ka nii, et see teavitab teid küpsise saamisest või keeldub automaatselt seda vastu võtmast. Seetõttu saate te ise otsustada, kas soovite küpsiseid aktsepteerida või mitte. Samal ajal pidage meeles, et mõned Tallink Fast Foodi veebisaidi funktsioonid või teenused ei pruugi ilma küpsisteta korralikult töötada.

Tallink Fast Foodi veebilehel võidakse kasutada ka erinevaid jälgimis- ja analüüsitööriistu, et koguda teavet, analüüsida ja mõõta lehe kasutust või Tallink Fast Foodi kommunikatsiooni või reklaami efektiivsust, st kuidas Tallink Fast Foodi kommunikatsioon klientideni jõuab.

KAITSEMEETMED

Tallink Fast Food hoiab kõiki talle avaldatud isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsena ning kaitseb tõhusate IT-turvameetmete abil klientide ja töötajate isikuandmeid ebaseadusliku kolmandate isikute kätte sattumise eest.

Tallink Fast Food kasutab kaitsemeetmeid, mis võtavad arvesse töötlemise olemust, ulatust, konteksti ja eesmärke ning ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele. Need meetmed hõlmavad muu hulgas asjakohaseid IT-, tehnilisi ja organisatsioonilisi andmekaitsemeetmeid, pseudonüümide kasutamist ja anonüümsust.

RAKENDUSSÄTE

Võttes arvesse võimalikke muudatusi seadusandluses, kohtupraktikas ning isikuandmete kaitse kõrget taset tagavate tehnoloogiate praktikate arengut, jätab Tallink Fast Food endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Seetõttu vaadatakse käesolev privaatsuspoliitika perioodiliselt üle ja vajadusel tehakse sellesse võimalikke muudatusi. Me avaldame kõik privaatsuspoliitika muudatused Tallink Fast Foodi veebilehel ja kui muudatused on olulised, edastame teate näiteks e-posti teel. Samuti säilitame arhiivis käesoleva privaatsuspoliitika varasemaid versioone.