Burger King Baltics Estonian Terms of Service

TINGIMUSED

KÄESOLEVAD TINGIMUSED KEHTIVAD BURGER KING EESTI RAKENDUSELE (EDASIPIDI „RAKENDUS“ või „MOBIILIRAKENDUS”).

Käesolevates tingimustes viitab sõna „meie“ Tallink Fast Food OÜ-le ja selle tütarettevõtetele Tallink Fast Food Latvia SIA ja Tallink Fast Food Lithuania UAB (edaspidi „Tallink Fast Food“).

 1. VANUS

Selle rakenduse kasutamiseks peate olema vähemalt 13-aastane. Kui te pole piisavalt vana, peab teie vanem või eestkostja teie nimel nende tingimustega nõustuma.

 1. PAKKUMISED

Tallink Fast Foodi pakkumisi („Pakkumised“) on teil võimalik kasutada rakenduse jaotise „pakkumised“ kaudu.

Pakkumiste kohta kehtivad järgmised üldtingimused:

  • Pakkumine võib olla saadaval ainult läbi mobiilirakenduse;
  • Pakkumine võib olla saadaval ainult kindlates restoranides;
  • Pakkumine kehtib üksnes siis kui toode on saadaval;
  • Pakkumine kehtib üksnes nii kaua kui pakkumises märgitus;
  • Kui pole märgitud teisiti, aegub iga pakkumine selle lunastamisel;
  • Ühe tehingu kohta saab kasutada ainult ühte pakkumist.
  • Pakkumiste asendamise/vahetamise võimalus teistega puudub.
  • Lisaks võivad pakkumisele rakenduda konkreetsed tingimused, mis on rakenduses märgitud iga pakkumise kohta.

Te ostate tooteid otse meie restoranidest. Pakkumised lunastatakse otse vastavas restoranis ning toodete ostumüügileping sõlmitakse teie ja teie tellimust vastuvõtva restorani vahel. Restoran, kuhu te oma tellimuse teete, vastutab toodete valmistamise ja teile tarnimise eest. Restoran võib keelduda pakkumise täitmisest, kui ta ei osale selles konkreetses pakkumises või on viiteid, et pakkumine ei kehti või selle aegumiskuupäev on möödas vms.

Kõikide rakenduses olevate toodete saadavus sõltub restoranist, kuhu te tellimuse teete. Mõned restoranid ei pruugi kõiki tooteid müüa. Rakenduses olevate toodete ja pakendite pildid on illustratiivse tähendusega ja ei pruugi olla identsed restoranist saadud toote või pakendiga.

Hinnad sisaldavad käibemaksu. Mõned pakkumised ei pruugi kõigis kohtades kõigi tellimuste jaoks saadaval olla. Kui avastate tasutud toote hinnas vea, võtke vahe tagasisaamiseks ühendust restoraniga, kust te toote ostsite. Pakkumistes olevate toodete alghinnad võivad olenevalt restoranist ja asukohast erineda ning igal juhul on need ära toodud iga restorani vastavas hinnakirjas.

 1. SOODUSKOODID

Me võime pakkuda sooduskoode, mis annavad allahindlust menüüle või valitud toodetele. Sooduskoode ei saa kasutada varem tehtud ostude puhul. Korraga saab kasutada ainult ühte sooduskoodi. Jätame endale õiguse igal ajal ilma ette teatamata sooduskoodide tingimusi muuta.

 1. TAGASTAMISE JA TÜHISTAMISE POLIITIKA

Kui restoran ei saa teie tellimust täita, võib ta selle tühistada. Kui soovite oma tellimuse tühistada, helistage restorani, kuhu tellimuse esitasite. Tellimuse saate tühistada ainult siis, kui restoran pole teie toitu valmistama hakanud.

Tellimuse tühistamise korral tagastatakse teile raha.

Tagasimaksed tehakse esialgse makse kujul, kus tagasimakse tehakse samale krediitkaardile, mida kasutati ostu sooritamisel. Kuigi me töötleme tagasimakseid viie tööpäeva jooksul, võib teie pangal kuluda kuni kümme tööpäeva.

Kõik selle rakenduse kaudu tehtavaid makseid töödeldakse turvaliselt.

 1. VASTUTUSE PIIRANG

Selle mobiilirakenduse kasutamisel nõustute, et kasutate seda omal vastutusel ja et ükski selle mobiilirakenduse loomise, tootmise või tarnimisega seotud osapool ei vastuta otseste, juhuslike, kaudsete, tulenevate või karistuslike kahjude ega mis tahes muude kahjude, kulude või kulutuste eest (sealhulgas õigustasud, ekspertide tasud või muud väljamaksed), mis võivad otseselt või kaudselt tekkida sellele saidile juurdepääsu, selle kasutamise või sirvimise kaudu või selle mobiilirakenduse materjalide, andmete, teksti, piltide, video või heli allalaadimise kaudu, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõigest, mis on põhjustatud mis tahes viirustest, vigadest või inimtegevusest või -tegevusetusest või mis tahes arvutisüsteemi, mobiilseadme, telefoniliini, riistvara, tarkvara või programmi talitlushäiretest või mis tahes muudest vigadest, tõrgetest või viivitustest arvuti- või võrguühenduses.

Kuigi see rakendus võib olla lingitud muude rakenduste või veebisaitidega, ei tähenda see Tallink Fast Foodi poolset lingitud saidi otsest ega kaudset heakskiitu, sidet, sponsorlust, toetust ega seotust lingitud saidiga, välja arvatud juhul, kui seda on selgelt väljendatud. Sellesse rakendusse sisenedes nõustute, et Tallink Fast Food ei ole kõiki selle mobiilirakendusega lingitud rakendusi ja/või veebisaite üle vaadanud ega vastuta ühegi rakendusevälise lehe või muu selle rakendusega lingitud saidi sisu eest. Kõigile muudele rakendusevälistele lehtedele või muudele saitidele linkimine toimub teie enda vastutusel.

Kuigi selles mobiilirakenduses sisalduvad spetsifikatsioonid, funktsioonid, illustratsioonid ja muu teave põhinevad ajakohasel teabel ja kuigi me teeme kõik mõistlikud jõupingutused tagamaks, et kogu selle mobiilirakenduse materjal on õige, ei anna me selle täpsuse kohta mistahes garantiisid ega kinnitusi. Kogu selles mobiilirakenduses sisalduv sisuteave ja -materjalid antakse teile “sellisena nagu on” ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita.

 1. KASUTAJALUBA

Käesolevate tingimuste kohaselt annab Tallink Fast Food teile isikliku, mitteeksklusiivse, mitteülekantava, mitte-alllitsentsitava, tagasivõetava litsentsi rakenduse, sealhulgas teksti, graafika, kujutiste, fotode, videote, andmete, kuvade, illustratsioonide ja muu rakendusega seotud sisu, allalaadimiseks, kuvamiseks ja kasutamiseks.

Sellesse mobiilirakendusse sisenedes te tunnistate ja nõustute, et kõik selles rakenduses sisalduvad nimed, logod, kauba- või teenusemärgid kuuluvad Tallink Fast Foodile või on tema poolt litsentseeritud ning neid ei tohi kasutada ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta. Heli, graafika, diagrammid, tekst, video, teave või kohtade või inimeste pildid on kas Tallink Fast Foodi omand või neid kasutatakse selles rakenduses loa alusel. Nende materjalide kasutamine teie poolt on keelatud, välja arvatud juhul, kui see on rakenduses spetsiaalselt nii ära märgitud.

Sellesse mobiilirakendusse sisenedes nõustute, et mis tahes suhtlust või materjali, mille te edastate sellele rakendusele või Tallink Fast Foodile, mis tahes viisil ja põhjustel, ei käsitleta konfidentsiaalsena ega omandiõigusena, välja arvatud meie privaatsuspoliitikas sätestatud juhtudel. Lisaks tunnistate ja nõustute, et kõiki ideid, kontseptsioone, tehnikaid, protseduure, meetodeid, süsteeme, kavandeid, plaane, diagramme või muid materjale, mida te Tallink Fast Foodile edastate, võib kasutada kõikjal, igal ajal ja mis tahes põhjusel.

 1. KEELATUD KÄITUMINE

Ärge postitage sellele saidile ega edastage sellele mobiilirakendusele pornograafilist, nilbet, roppu, laimavat, halvustavat, ähvardavat, ebaseaduslikku või muud materjali, mis võib kujutada endast kriminaalkuriteona käsitletavat käitumist või julgustada seda, mis toob kaasa tsiviilvastutuse, propageerib liigset või vastutustundetut alkoholitarbimist või rikub muul viisil mis tahes seadust või määrust. Olenemata asjaolust, et Tallink Fast Food või teised selle mobiilirakenduse loomise, tootmise või tarnimisega seotud osapooled võivad jälgida või üle vaadata ülekandeid, postitusi, arutelusid või vestlusi, ei võta Tallink Fast Food ja kõik osapooled, kes on seotud selle mobiilirakenduse loomise, tootmise või tarnimisega, endale mingit vastutust ega kohustust selle eest, mis võib tuleneda selle sisust, sealhulgas, kuid mitte ainult, nõuded laimamise, mahategemise, valesüüdistuse, roppuste, pornograafia, vandesõnade või valeandmete esitamise kohta.

 1. KOHALDATAV ÕIGUS

Antud rakendusele kohaldatakse Eesti õigust. Kasutades seda rakendust muudes kohtades, vastutate kõigi kohaldatavate kohalike seaduste järgimise eest.

 1. TINGIMUSTE UUENDAMISE VÕI MUUTMISE ÕIGUS

Tallink Fast Food jätab endale õiguse tingimusi igal ajal ja mis tahes põhjusel üle vaadata ning jätab endale õiguse teha igal ajal muudatusi. Me avaldame muudetud tingimused rakenduses. Samuti võime proovida teid teavitada e-kirja saatmisega teie kontoga seotud aadressile või edastada teate rakenduse kaudu. Kui teates pole öeldud teisiti, jõustuvad muudetud tingimused kohe ning teie jätkuv juurdepääs rakendusele ja selle kasutamine pärast meie teatise saamist kinnitab teie nõustumist muudatustega. Kui te ei nõustu muudetud tingimustega, peate lõpetama rakendusele sisenemise ja selle kasutamise.